Energetska politika

Raba energije predstavlja pomemben delež stroška, povzroča pa tudi določeno obremenjevanje okolja, zato se v podjetju zavzemamo in se bomo tudi v bodoče, da jo čim bolj optimiziramo, glede na obseg proizvodnje. Zavedamo se, da najsodobnejše naprave v katere smo v zadnjih letih ogromno investirali, brez ustreznega nadzora in izvajanja predpisanih aktivnosti, same po sebi še ni nujno, da so tudi energetsko učinkovite.

Osnovna načela energetske politike so:

  • Politiko URE pri delu uresničujemo v celotnem podjetju in na vseh ravneh ob sodelovanju vseh zaposlenih, ki po svojih močeh in pristojnostih pri tem aktivno sodelujejo.
  • Prizadevamo si za stalno izboljševanje naše energetske učinkovitosti. V ta namen sprejemamo in izvajamo ukrepe in projekte.
  • S svojimi aktivnostmi in principi delovanja ustrezno obveščamo kupce, dobavitelje, zaposlene, institucije oblasti in širšo javnost.
  • Višina sredstev, ki jih je potrebno pri tem vložiti mora biti v razumnih mejah in glede na dane okoliščine sprejemljiva.
  • Izvajamo zahteve, ki so povezane z rabo energije in so zakonsko zahtevane ali se je organizacija z njimi strinjala.
  • Pri porabi vseh surovin in energentov iščemo možnosti za čim boljše izkoristke, kar se kaže tako na ekonomskem kot okoljskem področju.
  • Pri iskanju izboljšav je naš osnovni pristop preprečevanje neracionalne rabe surovin, naravnih virov in energije ter preprečevanje onesnaževanja. Kot IPPC zavezanec pri obnovi in posodabljanju ključnih agregatov skrbimo, da je vgrajena najboljša razpoložljiva tehnologija.
  • Skrbimo za čim višji nivo vzdrževanja vseh naprav, ki jih uporabljamo v tehnoloških procesih.
  • Skrbimo za dvig ozaveščanja o pomembnosti učinkovite in varčne rabe energije vseh nas kot tudi poslovnih partnerjev, ki so naši zunanji sodelavci.

Za stalno izboljševanje si postavljamo merljive cilje. Cilji na področja učinkovite rabe energije se prepletajo s cilji okolja ter varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi z drugimi poslovnimi cilji, saj je le na tak način možno doseči optimalne poslovne odločitve.